+48 887 738 310
+48 887 738 311

REGULAMIN ORGANIZACYJNY „ZROZUM CIAŁO” FILIP KOC

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto określenia „Podmiot Leczniczy”, należy przez to rozumieć: Filipa Koc prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zrozum Ciało” Filip Koc, ul. Lubelska 43, 36-050 Sokołów Małopolski, posiadający nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5170432089 oraz numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON): 52401600100025, wykonujący działalność leczniczą w formie podmiotu leczniczego: Zrozum Ciało Filip Koc, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Podkarpackiego Nr 000000259502

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin organizacyjny jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL) – Zrozum Ciało Filip Koc uchwalonym na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.
 2. Nazwą podmiotu leczniczego jest: „Zrozum Ciało” Filip Koc, ul. Lubelska 43, 36-050 Sokołów Małopolski, posiadający nadany Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5170432089 oraz numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON): 52401600100025.
 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego nr 000000259502
 4. Niniejszy Regulamin organizacyjny PWDL określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy, a w szczególności:
 5. cele i zadania podmiotu;
 6. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 7. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 8. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 9. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych podmiotu;
 10. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 11. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne
 12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 13. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 14. Regulamin – Regulamin organizacyjny Podmiotu Leczniczego.
 15. Kierownik – Filip Koc
 16. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.);
 17. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 18. Personel – osoby, która świadczą pracę w Podmiocie Leczniczym na podstawie zawartej z nim umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem Kierownika Podmiotu Leczniczego.
 • 2 CELE I ZADANIA
 1. Celem działania Podmiotu Leczniczego jako PWDL jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę, a w szczególności świadczeń z zakresu fizjoterapii.
 2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:
 3. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 4. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
 5. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 6. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
 7. dbałość o efektywną organizację pracy;
 8. świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
 9. działania promujące profilaktykę zdrowia.
 • 3 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez Podmiot Leczniczy obejmuje:

a. Kinezyterapia

b. Fizjoterapia

c. Masaż i odnowa biologiczna

 1. W ramach podmiotu leczniczego „Zrozum Ciało” Filip Koc funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Lp. 1 Poradnia rehabilitacji

Lp. 2 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

Lp. 3 Zakład rehabilitacji

 1. Wszystkie pomieszczenia Podmiotu Leczniczego odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy o działalności leczniczej.
 • 4 SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje właściciel tj. Filip Koc będący jednocześnie Kierownikiem PWDL, w rozumieniu przepisów Ustawy.
 2. Kierownik PWDL nazywany Kierownikiem Podmiotu Leczniczego prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 3. Kierownikowi Podmiotu Leczniczego przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Celem wsparcia działań zarządczych w Podmiocie Leczniczym Kierownik może powoływać kierowników pomocniczych odpowiedzialnych za określony zakres funkcjonowania podmiotu.
 5. Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 4 podlegają wyłącznie Kierownikowi Podmiotu Leczniczego.
 6. Personel Podmiotu Leczniczego podlega nadzorowi poszczególnych osób Kierownictwa, o których mowa w ust. 4, w zakresie ich właściwości funkcjonalnej, o ile takie osoby są powołane.
 7. W przypadku nieobsadzenia stanowisk, o których mowa powyżej, Kierownik Podmiotu Leczniczego realizuje przewidziane dla poszczególnych osób Kierownictwa zadania samodzielnie lub za pośrednictwem innych osób.
 8. Personel Podmiotu Leczniczego odpowiada przede wszystkim za:
 9. Organizacja bieżącej pracy w punktu rejestracji,
 10. Organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,
 11. Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 12. Dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się punktach rejestracji i będącego własnością Podmiotu Leczniczego;
 13. Dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
 14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Podmiotu Leczniczego lub innych powołanych kierowników,
 15. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 16. Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa Podmiotu Leczniczego są

prowadzone na zasadach obowiązujących w przedsiębiorstwie.

 • 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA W PUNKCIE REJESTRACJI ORAZ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 1. Wszystkie świadczenia realizowane w Podmiocie Leczniczym, winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 2. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 3. Osoby wykonujące zawód medyczny udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.
 4. W Podmiocie Leczniczym przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna lub za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: zarejestrowani.pl). W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaju schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty. 
 1. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce i ich cen, czasu oczekiwania, form i
 2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Podmiocie Leczniczym jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z regulaminem.
 3. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest przybycie co najmniej 5 min przed planowaną wizytą i zachowanie punktualności zgłoszeń.
 4. W dniu poprzedzającym wizytę pacjent otrzymuje wiadomość przypominającą o wizycie i zoobowiązuje się do potwierdzenia wizyty.
 5. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 24h wcześniej.
 6. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie (lub SMS) nie później niż 12 godzin przed umówionym terminem.
 7. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu.
 8. W przypadku niestawienia się w ustalonym terminie po wcześniejszym potwierdzeniu wizyty, Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 100% ceny wizyty.
 9. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 10. Spóźnienie się pacjenta na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii. Spóźnienie powyżej 5 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.
 11. W przypadku pierwszej wizyty Centrum Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 12. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 13. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach wyznaczony do wykonania świadczenia zdrowotnego członek Personelu Podmiotu Leczniczego jest uprawniony do odmowy jego wykonania. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.
 • 6 ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NIEPEŁNOLETNICH
 1. Za niepełnoletniego uznaje się pacjenta, który nie ma ukończonego 18. roku życia (art. 10. § 1 k.c.). Dziecko do ukończenia 16. roku życia może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna faktycznego i nie może samodzielnie decydować o skorzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Warto jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może udzielić zgody tylko na zbadanie pacjenta, nie zaś na udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 2. Jeżeli do Podmiotu Leczniczego zgłasza się pacjent niepełnoletni, powyżej 16. roku życia dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, członek Personelu Podmiotu Leczniczego może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny musi odbyć wspólnie z niepełnoletnim pacjentem pierwszą wizytę, a następnie zostawić taką zgodę w rejestracji i wtedy niepełnoletni pacjent, który ukończył 16. rok życia, nie będzie musiał jej przynosić za każdym razem.
 • 7 ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi. Zakup usługi następuje w momencie rezerwacji świadczenie zdrowotnego na określony dzień u danego specjalisty.
 3. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Podmiocie Leczniczym. Aktualny cennik dostępny jest w Rejestracji oraz na stronie www.zrozumcialo.pl w zakładce „Cennik”.
 4. Pacjent reguluje należność za usługę przed jej rozpoczęciem. W przypadku kiedy wymagana jest dopłata np. za wykonanie dodatkowego świadczenia reguluje należność za usługę po wizycie.
 5. W przypadku niektórych usług może być wymagane wpłacenie Zadatku przed planowanym świadczeniem. O takim obowiązku Pacjent jest każdorazowo informowany.
 6. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową, kartą płatniczą za pokwitowaniem, przelewem bankowym lub w inny uzgodniony sposób.
 7. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika Rejestracji do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
 8. Na życzenie pacjenta, zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura. O chęci uzyskania faktury pacjent musi poinformować personel przed wystawieniem paragonu.
 • 8 ODMOWA, ZMIANA I ODWOŁANIE UDZIELENIA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO
 1. Podmiot Leczniczy informuje, a Pacjent przyjmuje do wiadomości, że godzina umówionej Wizyty/Świadczenia Zdrowotnego ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie lub opóźnieniu. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej Pacjent akceptuje, iż Podmiot Leczniczy nie udziela żadnych bonifikat za umówioną Wizytę/Świadczenie, a Wizyta/ Świadczenie jest w pełni płatna.
 2. Podmiot Leczniczy bezzwłocznie przekaże Pacjentowi informację o braku możliwości udzielenia Świadczenia w ustalonym terminie.
 3. Niezależnie od innych przypadków opisanych w Regulaminie, Podmiot Leczniczy może odmówić udzielenia Świadczenia Zdrowotnego/ Wizyty w przypadku, gdy:
 4. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy odmówi wyrażenia zgody na udzielenie Świadczenia wedle wzoru obowiązującego w Podmiocie Leczniczym;
 5. Pacjent nie kwalifikuje się do udzielenia Świadczenia, co zostanie stwierdzone przez członka Personelu Podmiotu Leczniczego wyznaczonego do udzielenia świadczenia;
 6. Pacjent nie wyraża zgody na podpisanie wymaganych zgód;
 7. Pacjent znajduje się w stanie uniemożliwiającym udzielenie Świadczenia, np. jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub z uwagi na rażąco zły stan higieniczny;
 8. Pacjent nie wykonał zaleceń członka Personelu Podmiotu Leczniczego wyznaczonego do udzielenia świadczenia, np. w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do wglądu we właściwym terminie odpowiednich badań diagnostycznych lub dodatkowych konsultacji;
 9. Pacjent nie zapłacił za Świadczenie poprzednio wykonane lub niewykonane uprzednio z wyłącznej winy Pacjenta;
 10. Na terenie Podmiotu Leczniczego oraz w budynku Podmiotu Leczniczego doszło do awarii m.in. prądu, wody itp.
 11. Nie jest możliwe udzielenie Świadczenia z innych przyczyn, m.in. ze względów sanitarno-epidemiologicznych, w tym związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa personelowi Podmiotu Leczniczego i innym Pacjentom.
 12. Pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Podmiotu Leczniczego co do konieczności przygotowania się w określony sposób do Wizyty/ Świadczenia Zdrowotnego, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań.
 • 9 ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:
 3. pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;
 4. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów,
 5. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 6. organom władzy publicznej, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 7. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 8. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 9. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na
 10. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 11. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 12. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 13. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.
 14. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 15. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej. 
 16. Podmiot Leczniczy nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).
 17. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wydruku, Podmiot Leczniczy pobiera opłatę w kwocie 0,35 zł za każdą stronę wydruku.
 18. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.
 19. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamość osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
 20. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.
 • 10 PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. Każdy Pacjent korzystający z usług Podmiotu Leczniczego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest w Rejestracji Podmiotu Leczniczego oraz na stronie internetowej podmiotu.
 3. Każdy pacjent korzystający z usług Podmiotu Leczniczego zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Podmiocie Leczniczym a nie wynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Rejestracji przekazywanych ustnie przez Personel Podmiotu Leczniczego.
 4. Na terenie Podmiotu Leczniczego istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.
 5. Pacjenci przebywający na terenie Podmiotu Leczniczego zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Podmiotu Leczniczego oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 6. Za zniszczenia i kradzieże mienia pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 7. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Podmiotu Leczniczego.
 8. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu Podmiotu Leczniczego.
 9. Pacjenci Podmiotu Leczniczego nie mogą:
 10. samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
 11. samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury, 
 12. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu Podmiotu Leczniczego,
 13. zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
 14. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w wyznaczonych do tego miejscach,
 15. Podmiot Leczniczy nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w pomieszczeniach Podmiotu Leczniczego. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.
 • 11 TRYB SKŁADANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI
 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Podmiotu Leczniczego do Kierownika Podmiotu Leczniczego.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@zrozumcialo.com
 1. Skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Podmiotów Medycznych, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Sokołów Małopolski, dnia 02.02.2023